FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

O naszym Ośrodku

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czuchowie Pieńkach rozpoczął swoja działalność od 1 września 2012 roku. Stworzyliśmy bazę do nauki i wychowania dla 38 wychowanek


MISJA NASZEJ PLACÓWKI


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy W Czuchowie Pieńkach uczy myśleć, a także praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Kształtuje kulturę osobistą ucznia, poczucie tolerancji i odpowiedzialności. Wychowuje w duchu patriotyzmu, tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowania tradycji. W sposób szczególny dbamy o sprawność fizyczną naszych wychowanek, uwrażliwiamy na sztukę. Podstawowym zadaniem placówki jest przywrócenie prawidłowych postaw młodych ludzi, u których występuje proces demoralizacji.


SYLWETKA ABSOLWENTA


Planowanymi efektami realizacji planu wychowawczego naszej placówki jest obraz wychowanki, która:


⇒ Jest wykształcona w stopniu wystarczającym do usamodzielnienia się i podjęcia pracy,


⇒ Jest tolerancyjna wobec „inności” ludzi, ale równocześnie krytyczna wobec negatywnych przejawów życia społecznego,


⇒ Rozumie wszelkie przemiany społeczne i polityczne zachodzące w kraju i na świecie oraz potrafi w nich aktywnie uczestniczyć,⇒ Potrafi przeciwstawić się złu, zagrożeniom i przejawom patologii społecznej,⇒ Potrafi dbać o zdrowie nie tylko swoje ale również swojej rodziny,


⇒ Ma pozytywny obraz szkoły,


⇒ Ceni i szanuje tradycje narodowe oraz rytuał związany z obchodami świąt religijnych i państwowych,


⇒ Jest świadoma swych praw i obowiązków.


Youth Education and Care Centre in Czuchów Pieńki began operations on 1st September 2012. We created a base for education and care serving 38 teenage girls.


OUR MISSION


Youth Education and Care Centre in Czuchów Pieńki teaches how to think and put knowledge into practice. It shapes students' manners, culture, and a sense of tolerance and responsibility. It brings children up in a patriotic way, the spirit of identity with the environment and respect for tradition. We pay special attention to physical fitness of our youth and sensitise them to arts.The underlying task of the centre is to restore appropriate behaviour and attitudes in young people with corrupted morals.


PROFILE OF OUR GRADUATES


The desired effect of implementation of our institution's educational plan is the following graduate profile:


⇒ Educated sufficiently to become independent and take up a job,⇒ Tolerant towards „otherness” and at the same time critical towards negative manifestations of social life,⇒ Displaying understanding of all social and political changes occurring within the country and abroad and actively participating therein,


⇒ Has the ability to oppose evil, risks or manifestations of social pathology,
⇒ Has the ability to take care not only of her own health but also that of her family,


⇒ Has a positive image of the school,


⇒ Appreciates and respects national traditions and rituals related to religious and state holidays,


⇒ Is aware of her rights and duties.
Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach