FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

POMOC PEDAGOGICZNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach , w MOW Czuchów Pieńki pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Pomoc psychologiczna udzielana jest po rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup , pedagog, psycholog oraz inni specjaliści.
3. W placówce dostępne są następujące formy pomocy :
a/ Zajęcia socjoterapeutyczne , zajęcia resocjalizacyjne oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne realizowane zgodnie z opracowanym Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym;
b/ Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach programu pracy placówki;
d/ Porady i konsultacje dla uczniów prowadzone przez pedagoga i psychologa placówki;
e/ Porady konsultacje , szkolenia dla rodziców , uczniów i nauczycieli prowadzone przez pedagoga i psychologa;
Pomoc udzielana jest zgodnie z opracowanym indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym dla każdego wychowanka.

Specjaliści:
- Socjoterapeuta- prowadzi zajęcia z zakresu socjoterapii, pracuje nad modelowaniem poprawnego i akceptowanego zachowania. Wspiera rodziców, nauczycieli i wychowawców w trudnych sytuacjach wychowawczych;
- Pedagog/Terapeuta pedagogiczny- prowadzi zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, usprawnia zaburzone funkcje. Ściśle współpracuje z psychologiem, doradcą zawodowym, wychowawcami i nauczycielami. Wspiera rodziców i wychowawców w pracy wychowawczej. Prowadzi indywidualne rozmowy z wychowankami placówki zgodnie z ich potrzebami. Jest odpowiedzialny za wyjazdy po za placówkę w celu krzewienia idei wolontariatu. Chłopcy cyklicznie spotykają się z podopiecznym Świetlicy socjoterapeutycznej Caritas w Siedlcach, gdzie pomagają im odrabiać lekcje, uczestniczą w zabawach i grach dydaktycznych, oferują swój czas i zaangażowanie.
- Psycholog- prowadzi zajęcia resocjalizacyjne, pracuje nad emocjami, uczuciami i uspołecznieniem ucznia, ściśle współpracuje z innymi specjalistami, doradcą zawodowym, nauczycielami, wychowawcą klasy i wychowawcami internatu.
- Doradca zawodowy- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;

TERAPIA WARNKEGO
Od listopada ruszamy z nową terapią- Terapią Warnkego. Terapia skierowana jest do wszystkich wychowanków placówki. Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy(R) - Universal.
Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania wychowanka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Pierwsi wychowankowie mieli możliwość wypróbowania urządzenia Brain- Boy- Universal. Jednogłośnie stwierdzili, że jest to terapia łatwa i przyjemna. Czekamy teraz na pierwsze efekty terapii.

TERAPIA TAKTYLNA
Od listopada ruszamy z nową terapią- Terapią Taktylną. Terapia skierowana jest do wszystkich wychowanek placówki. Masaż taktylny jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr Swietlany Masgutowej. Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.
Dziewczyny poddane terapii jednogłośnie stwierdziły, że jest to terapia łatwa i przyjemna. Po masażu czują się wyciszone, zrelaksowane i pełne pozytywnej energii.
Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach