FAQ
Szukaj
Użytkownicy
Rejestracja
Zaloguj
Profil

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Czuchowie Pieńkach

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W CZUCHOWIE - PIEŃKACH

Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczennicom - wychowankom na drodze do poznawania i spełniania siebie poprzez naukę, a także naprawiania tego, co z winy własnej lub Środowiska zepsuli. Podstawą działania naszej szkoły jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu i pełnieniu różnych odpowiedzialnych ról społecznych i zawodowych. Przygotowujemy dziewczęta do podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.


Szanujemy i pielęgnujemy prawa każdego człowieka - przede wszystkim zaś tego, którego dotychczasowe życiowe ścieżki błądziły po bezdrożach!

Szkoła Podstawowa przy MOW w Czuchowie - Pieńkach jest zatem miejscem, w którym zdobywa się nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Wychowanki, Nauczyciele i Wychowawcy tworzą w nim wspólnotę, wypracowując najlepsze wzory postępowania naprawczo-edukacyjnego. Doświadczona kadra pedagogiczna liczy 10 pedagogów, psychologa i pedagoga. Atmosfera, którą wspólnie kreujemy w naszej placówce sprzyja wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka, (człowieka, który w swoim życiu doznał już niestety wielu porażek i upokorzeń) którego z tym większą determinacją traktujemy jako podmiot naszych działań wychowawczych i edukacyjnych, człowieka, który mimo swoich licznych niedoskonałości w przyszłości zajmie godne miejsce w nowoczesnym społeczeństwie i, który w swym postępowaniu będzie kierował się nadrzędnymi wartościami .


Cele kształcenia w Szkole Podstawowej przy MOW w Czuchowie – Pieńkach:

• Dbamy o wszechstronny rozwój dydaktyczny, intelektualny i wychowawczy naszych uczennic.

• Stosujemy aktywne metody nauczania.

• Staramy się rozbudzać wszechstronne zainteresowania.

• Wspomagamy indywidualny rozwoju każdej z nich poprzez tworzenie indywidualnych programów readaptacji i indywidualnych programów edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczennic.

• Kreujemy warunki do rozwijania ekspresji twórczej, ich predyspozycji, uzdolnień i zamiłowań.

• Przygotowujemy uczennice ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do życia w integracji ze społeczeństwem.

• Stale doskonalimy bazę i metody kształcenia.

• Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, dokształcają się.


W zakresie wychowania podczas procesu dydaktycznego:

• Jesteśmy podporą w kształtowaniu wśród uczennic tolerancyjności, życzliwości i uczciwości.

• Propagujemy wśród uczennic - wychowanek pozytywne postawy etyczno – moralne.

• Uczymy postępowania zgodnego z prawem.

• Kształtujemy: przywiązanie do tradycji, przynależność regionalną a jednocześnie tożsamość europejską.

• Uczymy poszanowania demokratycznych wartości oraz praw dziecka i człowieka.

• Udzielamy szerokiego, profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności oraz w spełnianiu zadań dydaktyczno – wychowawczych.


Wszystkich pracowników dydaktycznych i wychowawczych cechuje spójność i determinacja w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest wyposażenie wychowanek w wartości i wzorce prospołeczne, rozumienie i praktyczne wykorzystanie zasad rządzących światem zewnętrznym.

Młodzieżowy Osrodek Wychowawczy w Czuchowie Pienkach